Skogsindustrierna

Skogsindustrierna är branschorganisationen för massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Organisationen företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk, 120 sågverk och ett 40-tal andra företag inom skogsindustrin.  Genom marknadsföring, attitydpåverkan och kunskapsuppbyggnad arbetar Skogsindustrierna för en ökad användning av trä. Insatserna samordnas i ett svenskt och ett internationellt program, med inriktning på både proffs och allmänhet. I samverkan med medlemsföretagen arbetar Skogsindustrierna med svensk och övrig europeisk näringspolitik och med marknadsfrågor för trämekaniska produkter. I arbetet ingår insatser för att stärka skogsindustriell forskning i Sverige och i EU och bevakning av standardisering inom trä- och byggsektorn samt på miljö- och energiområdet. Medlemsföretagen deltar och bidrar till Skogsindustriernas arbete genom kommittéer.

www.skogsindustrierna.se